ХААИС-ын оюутнуудад зориулсан "Ой ба уур амьсгал" хичээлийн сурах бичиг

Date: 2019-04-11

Дэлгэрэнгүй

ХААИС-ын оюутнуудад зориулсан "Ой ба уур амьсгал" хичээлийн сурах бичиг

REDD+ Үйл ажиллагаанд жендэрийн мэдрэмжтэйгээр, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулан талуудын оролцоог хангах нь

Date: 2019-04-11

Дэлгэрэнгүй

 

REDD+ Үйл ажиллагаанд жендэрийн мэдрэмжтэйгээр, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулан талуудын оролцоог хангах нь

МУ-ын REDD+ хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагаанд жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамран оролцуулах чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр

Date: 2019-04-11

Дэлгэрэнгүй

МУ-ын REDD+ хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагаанд жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамран оролцуулах чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчим

Бодлого, арга хэмжээ

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

Бодлого, арга хэмжээ

Ойн суурь түвшин

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

Ойн суурь түвшин

Үндэсний ойн мониторингийн систем

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

Үндэсний ойн мониторингийн систем

Үндэсний стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

Үндэсний стратеги болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

Ойн хомсдол, доройтлын хүчин зүйлс

REDD+ ба НҮБ-ын УАӨСК-ийн тухай ойлгох нь

Date: 2017-09-05

 

Дэлгэрэнгүй

REDD+ ба НҮБ-ын УАӨСК-ийн тухай ойлгох нь