“ТОГТВОРТОЙ ХОТ СУУРИН БА ОЙ – ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

“ТОГТВОРТОЙ ХОТ СУУРИН БА ОЙ – ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

“ТОГТВОРТОЙ ХОТСУУРИН БА ОЙ – ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ ЗОРИЛГО: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд ойн хомсдол, доройтол, хот суурин газрын ногоон байгууламжийн тухай болон уур амьсгалын

“ТОГТВОРТОЙ ХОТ СУУРИН БА ОЙ-ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО”  НИЙТЛЭЛИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

“ТОГТВОРТОЙ ХОТ СУУРИН БА ОЙ-ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО” НИЙТЛЭЛИЙН УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

ЗОРИЛГО: Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд ойн хомсдол, доройтол, хот суурин газрын ногоон байгууламжийн тухай болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах үйл хэрэгт хүүхдийн бүтээлээр дамжуулж олон

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: “Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: “Төв, Булган аймгуудын ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нэгж нь “Төв,

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: “Өмнөговь аймгийн ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: “Өмнөговь аймгийн ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн, ойн тогтвортой менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах” зөвлөх үйлчилгээ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нэгж нь “Өмнөговь

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: “Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах ажил” (REDD 2018/01)

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ: “Ойн экологи-эдийн засгийн үнэлгээний аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах ажил” (REDD 2018/01)

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нэгж нь “Ойн