REDD+ Монголд

Ойн хомсдлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах

Ойн тогтвортой менежмент

Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх

REDD+ гэж юу вэ?

REDD+ гэж юу вэ?
Модуль 1: Уур амьсгалын өөрчлөлт ба ойн үүрэг роль–д дурдсаны дагуу ойн
Дэлгэрэнгүй
НҮБУАӨСК
Эдгээр асуудлуудыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын
Дэлгэрэнгүй
REDD+ Монголд
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн НҮБ-ын суурь конвенцид гарын үсэг зурах
Дэлгэрэнгүй
Менежментийн Бүтэц
Үндэсний REDD+ Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж нь Үндэсний REDD+ Стратегийн үйл
Дэлгэрэнгүй

МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт хамтран ажиллагсад, түншүүдээ.

Монгол Улс дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт тулгуурласан Ногоон хөгжлийн бодлогоо 2014 онд батлан хэрэгжүүлж байгаа билээ.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Б.Оюунсанаа
Үндэсний Хөтөлбөрийн Захирал

UN-REDD Хөтөлбөр

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ), Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага (ХХААБ), Байгаль Орчны Хөтөлбөр (НҮББОХ)-ийн хамтарсан UN-REDD Хөтөлбөрийг санаачлан хөгжиж буй орнуудад REDD+-д бэлтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2008 оноос хойш 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхлээд байна.

БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ

Улс орнууд энэ үе шатанд тухайн улсын REDD+ -ийн талаар баримтлах бодлого, арга хэмжээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тусгасан үндэсний стратегт холбогдох талуудын оролцоотойгоор боловсруулна.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

Үе шат I -ийн хүрээнд боловсроуулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх, турших. Энэ үе шатанд үр дүнд суурилсан үйл ажиллагааг турших, чадавхыг улам бэхжүүлэх, технологи бий болгох эсвэл нутагшуулах зэрэг багтана.

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ҮЕ ШАТ

REDD+ хөтөлбөрийн үр дүнд суурилсан үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэлж, гарсан үр дүнгээ хэмжиж, тайлагнаж, баталгаажуулсан байна.

REDD+ Алсын Хараа

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон ногоон ирээдүйд хувь нэмэр оруулах

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

REDD+ Монголд

REDD+ болон UN-REDD Хөтөлбөр ямар ялгаатай вэ?

Image module

REDD+ нь НҮБ-ын УАӨСК-ийн талуудын Бага хурлаас дэлхий дахинд хүлэмжийн хийг бууруулахад REDD+ шийдвэрлэх үүрэгтэй байхыг хүлээн зөвшөөрсөн. 

REDD+ нь Хөгжиж буй орнууд дахь ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийг бууруулахтай холбоотой асуудлаарх бодлогын чиг хандлага, бодит урамшуулал, ойг хамгаалах, ойн тогтвортой менежмент, ойн нүүрстөрөгийн шингээлтийг нэмэгдүүлэх механизм юм.

Image module

UN-REDD хөтөлбөр нь НҮБ-ын УАӨСК-ийн REDD+ шаардлагыг хангахад шаардлагатай чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.

UN-REDD хөтөлбөр нь үндэсний хэмжээнд REDD+ үйл явцыг дэмжиж, бүх оролцогч талууд, үүнд нутгийн иргэд болон ойтой хамаарал бүхий  бусад иргэдэд шаардлагатай мэдээллийг олгох, тэдний оролцоог дэмжих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Image module

Монгол Улс REDD+ бэлэн байдалд чиглэсэн алхмуудыг хийж байгаа бөгөөд энэ нь REDD+ Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах чадавхи, бэлэн байдлыг хөгжүүлэх улс орны хүчин чармайлттай холбоотой юм. REDD+ Хөтөлбөрийн дэмжлэгийг хоёр талын болон олон талт санаачлагуудаар дамжуулан “Монгол орны REDD+ Хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнд НҮБ-ын УАӨСК-ийн хэлэлцээрээр тодорхойлсон үндсэн 4 элемент буюу REDD+ элементүүдийг хөгжүүлэхэд улс орнуудад туслах санхүүгийн болон техникийн дэмжлэг орно.

REDD+ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГУУД

The Changing World of Mongolia’s Boreal Forests

Ой-Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл

Монгол Улс нь REDD + Хөтөлбөрийн шийдвэр гаргах бүтэц болон REDD+ хөтөлбөрийн Өргөтгөсөн ажлын хэсэгт иргэний нийгэм, орон нутгийн иргэдийг оролцуулсан байхыг баталгаажуулах үүрэг амлалт авсан байдаг. Үүний гол механизм нь Иргэний Нийгмийн Байгууллага (ИНБ) буюу Тогтвортой Хөгжил Зөвлөл юм.

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж

Үндэсний REDD+ Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж нь Үндэсний REDD+ Стратегийн үйл ажиллагааны болон өдөр тутмын зохицуулалт, олон нийттэй харилцах, санхүүгийн менежмент, шаардлагатай бол удирдлагын асуудлыг хариуцан ажилладаг. Мөн Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг дэмжин ажилладаг.