REDD+ Монголд

Ойн хомсдлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах

Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах

Ойн тогтвортой менежмент

Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх

REDD+ гэж юу вэ?

Image
REDD+ гэж юу вэ?
Модуль 1: Уур амьсгалын өөрчлөлт ба ойн үүрэг роль–д дурдсаны дагуу ойн
Дэлгэрэнгүй
НҮБУАӨСК
Эдгээр асуудлуудыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уур амьсгалын
Дэлгэрэнгүй
REDD+ Монголд
As a signatory to both the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, in
Дэлгэрэнгүй
Менежментийн бүтэц
There are currently no existing institutional structures that can address the activities
Дэлгэрэнгүй

МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт хамтран ажиллагсад, түншүүдээ,

Монгол Улс дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны өвөрмөц онцлогт тулгуурласан Ногоон хөгжлийн бодлогоо 2014 онд батлан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Монгол Улсын хөгжлийн тулгуур бодлогыг тодорхойлсон энэхүү өндөр ач холбогдолтой баримт бичгийг бодит амьдралд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, бодлогын удирдамжаар хангах, үлгэрлэн манлайлах хүндтэй, хариуцлагатай үүрэг бидэнд ноогдож байна. Байгалийн унаган төрхөө хадгалсан …

READ MORE
Image
М.ТУНГАЛАГ
Үндэсний Хөтөлбөрийн Захирал

UN-REDD Хөтөлбөр

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (НҮБХХ), Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага (ХХААБ), Байгаль Орчны Хөтөлбөр (НҮББОХ)-ийн хамтарсан UN-REDD Хөтөлбөрийг санаачлан хөгжиж буй орнуудад REDD+-д бэлтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2008 оноос хойш 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлж эхлээд байна.

БЭЛТГЭЛ ҮЕ ШАТ

Улс орнууд энэ үе шатанд тухайн улсын REDD+ -ийн талаар баримтлах бодлого, арга хэмжээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тусгасан үндэсний стратегт холбогдох талуудын оролцоотойгоор боловсруулна.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

Үе шат I -ийн хүрээнд боловсроуулсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, бодлого, стратегийг хэрэгжүүлэх, турших. Энэ үе шатанд үр дүнд суурилсан үйл ажиллагааг турших, чадавхыг улам бэхжүүлэх, технологи бий болгох эсвэл нутагшуулах зэрэг багтана.

ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН ҮЕ ШАТ

REDD+ хөтөлбөрийн үр дүнд суурилсан үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэлж, гарсан үр дүнгээ хэмжиж, тайлагнаж, баталгаажуулсан байна.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

REDD+ Монголд

REDD+ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГУУД

Forest-Sustainable Development Council

 As mentioned above, the CSO/LC Forum has been established as the primary mechanism to facilitate direct input from civil society to the implementation of the Roadmap. The CSO/LC will also serves as the principal outreach and communication platform for the development of the National REDD+ Strategy, and later serve to provide CSO/LC input during the Strategy’s implementation.

Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгж

The National REDD+ Programme Unit will be responsible for the operational work and day-to-day management of the National REDD+ Strategy and will include the coordination, communication, financial management and attendance to administrative matters as needed. It will also support the work of the Taskforce (to be formed).